Akcje spółki
Historia operacji na akcjach
Pierwsze notowanie
5 lipca 2004 miało miejsce pierwsze notowanie na rynku Giełdy Papierów Wartościowych 507.060 akcji serii A, B, C i D oraz 100.000 akcji nowej emisji serii E. Spółka zadebiutowała pod nazwą SM-MEDIA SA, zmienioną później na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2005 r., na Mediatel SA.
Od 30 grudnia 2003 do 2 lipca 2004 r. akcje spółki serii A, B, C i D były notowane na rynku pozagiełdowym (Centralna Tabela Ofert – CeTO).
 
Podział akcji
26 kwietnia 2004 – dzień podziału 50.706 akcji serii A, B, C, D o wartości nominalnej 10 złotych na 507.060 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Z powodu podziału w stosunku 1:10, liczba akcji spółki wzrosła a jej kapitał zakładowy nie uległ zmianie.
 
30 października 2006 – dzień podziału 607.060 akcji serii A, B, C, D, o wartości nominalnej 1 zł na 3.035.300 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Z powodu podziału w proporcji 1:5, liczba akcji spółki wzrosła a jej kapitał zakładowy nie uległ zmianie.
 
Dywidendy
Dotychczasowe wypłaty dywidendy:
• za 2008 r.: 1,362,377.25 zł, tj. 0,15 zł na akcję
 
Polityka dywidendy opiera się na założeniu, że począwszy od zysku osiągniętego w 2008 r. do roku 2010, Mediatel będzie przedkładał Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 15% do 50% rocznego zysku netto. Mediatel zamierza zapewniać akcjonariuszom udział w osiąganych zyskach spółki poprzez wypłatę dywidendy w zależności od odpowiednich okoliczności, po uzyskaniu zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 
Prawa poboru
Zdarzenie nie wystapiło.
 
Kolejne emisje akcji
10 marca 2008 Zarząd Mediatel SA podjął uchwałę o emisji 300.000 akcji serii F oraz 1.385.500 akcji serii G w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
 
26 maja 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji 3.921.715 akcji serii H w związku z połączeniem spółek Mediatel SA i Elterix Holding Sp. z oo, które spółka przejmująca Mediatel wydała akcjonariuszom przejmowanej spółki Elterix Holding .
 
W dniu 24 lipca 2008 r. Zarząd Mediatel SA podjął uchwałę o emisji 440.000 akcji serii I w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
 
Kolejne wprowadzenia akcji do obrotu.
11 grudnia 2008 roku wprowadzono do obrotu 300.000 akcji serii F, 1.385.500 akcji serii G, 3.921.715 akcji serii H, 440.000 serii I.
 
Wezwania
11 lipca 2008 r. zostało opublikowane wezwanie przez Rasting Limited. W wyniku wezwania Rasting nabył 231.151 akcji zwykłych na okaziciela po cenie jednostkowej 12 zł uzyskując 66% ogólnej liczby głosów. Wezwanie było wypełnieniem zobowiązań wynikających z art. 73 ust 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
 
W dniu 26 lutego 2009 zostało opublikowane wezwanie przez NFI Magna Polonia SA. W wyniku wezwania NFI Magna Polonia nabyła 4.459 akcji zwykłych na okaziciela po cenie jednostkowej wynoszącej 12,40 zł i uzyskała 66% ogólnej liczby głosów. Wezwanie było wypełnieniem zobowiązań wynikających z art. 73 ust 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
 
Wykup lewarowany
Spółka nie uczestniczyła w ani nie była stroną wykupu lewarowanego.
 
Kolejne emisje akcji
2 kwietnia 2012 r. Zarząd Mediatel S.A. podjął uchwałę o emisji 2.000.000 akcji serii K w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
 
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
18 maja 2012 r. wprowadzono do obrotu 2.000.000 akcji serii K.
 
Kolejne emisje akcji
4 października 2012 r. Zarząd Mediatel S.A. podjął uchwałę o emisji 96.000 akcji serii J w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru oraz emisję warrantów subskrypcyjnych.
 
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
10 grudnia 2012 r. wprowadzono do obrotu 96.000 akcji serii J.