Centrum Inwestora
Informacje finansowe
wyniki finansowe | wskaźniki finansowe

* Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za cały rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz łącznie z zasadami rachunkowości przyjętej do stosowania w Unii Europejskiej. Za lata 2005-2007 wybrane dane finansowe Mediatel S.A. przygotowano na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych przez spółkę.

(**) dywidenda dotycząca zakończonego poprzedniego roku obrotowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego