Ład korporacyjny
Statut
Statut przyjęty uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2015 r.
 
 
S T A T U T
 
MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 
§ 1
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: MEDIATEL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy MEDIATEL S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
 
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
 
§ 3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem przedsięwzięciach oraz powiązaniach organizacyjno-prawnych.
 
§ 4
Czas trwania spółki jest nieograniczony.
 
§ 5
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji spółek publicznych zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w wymaganym zakresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 
§ 6
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
4) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
5) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
10) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznym (PKD 62.03.Z),
13) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
14) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
15) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
16) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
18) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
19) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
20) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
21) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
23) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
24) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
25) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych I pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
26) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
31) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
34) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
35) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
36) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
37) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
38) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
39) Działalność związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
40) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z ),
42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
44) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
45) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
46) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
47) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
49) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), oraz
50) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
3. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 
KAPITAŁ SPÓŁKI
§7
1. Kapitał zakładowy wynosi 130 848 646 zł (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 130 848 646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i dzieli się na:
a) 2 235 703 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
b) 128 612 943 (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
 
§ 8
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
 
ORGANY SPÓŁKI
§ 9
Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
 
ZARZĄD
§ 10
1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
 
§ 11
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
 
§ 12
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu samodzielnie,
b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
 
§ 13
Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
 
§ 14
Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
 
§ 15
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
 
§ 16
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 
§ 17
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 
RADA NADZORCZA
§ 18
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2 (dwóch) członków. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.
 
§ 19
1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi.
2. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 2 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
 
 
§ 20
1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
 
§ 21
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 4 (cztery) razy w każdym roku obrotowym.
 
§ 22
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
 
§ 23
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia.
 
§ 24
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 
§ 25
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
 
§ 26
Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
 
§ 27
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
a) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b,
d) powoływanie członków Zarządu,
e) ustalanie liczby członków Zarządu,
f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,
l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym,
o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach,
u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych,
w) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem dysponującym 20% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
x) co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
 
§ 28
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
 
§ 29
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.
 
§ 30
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 
WALNE ZGROMADZENIE
 
§ 31
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 
§ 32
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej ½ (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej ½ (połowę) głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Niniejsze żądanie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.§ 33 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
 
§ 33
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
 
§ 34
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 
§ 35
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 
§ 36
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
 
§ 37
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
 
§ 38
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
 
GOSPODARKA SPÓŁKI
 
§ 39
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 
§ 40
1. Kapitały własne Spółki stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy, oraz
c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.
 
§ 41
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 42
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 
§ 43
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.
 
§ 44
Dla potrzeb niniejszego Statutu:
1) Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382),
2) Podmiot Powiązany oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133), oraz
3) Podmiot Zależny oznacza podmiot zależny w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.